Regulamin sklepu internetowego stamar.pl/sklep oraz analizatoryweterynaryjne.pl/sklep

§1 Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych;
 2. Sprzedawca – STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk ul. Perla 5 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 6290008644
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego stamar.pl/sklep oraz analizatoryweterynaryjne.pl/sklep
 4. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem stamar.pl/sklep oraz analizatoryweterynaryjne.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 5. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy STAMAR a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 8. Administrator danych – STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk ul. Perla 5 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 6290008644

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, działającego pod adresem stamar.pl/sklep oraz analizatoryweterynaryjne.pl/sklep, w tym zasady dokonywania zamówień przez Klientów.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem stamar.pl/sklep oraz analizatoryweterynaryjne.pl/sklep, prowadzony jest przez STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk ul. Perla 5 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 6290008644.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
 4. Zapisy regulaminu obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a podmiotem nabywającym od niego produkty, zwanym dalej Klientem realizowanych na zasadzie sprzedaży wysyłkowej (poprzez sklep internetowy).
 5. Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych warunkach, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej.
 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
 4. STAMAR może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez STAMAR za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię STAMAR,
  4. będzie opóźniał się w dokonywaniu płatności.
 5. Firma STAMAR może udzielać Klientom dodatkowe uprawnienia dostępu wynikające ze szczególnych warunków sprzedaży na podstawie odrębnych umów.
 6. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody STAMAR.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla STAMAR,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. OFERTA CENOWA

 1. Oferta cenowa uwzględniająca promocje dotyczy wyłącznie sprzedaży wysyłkowej realizowanej na podstawie niniejszego Regulaminu sklepu internetowego.
 2. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami w złotych polskich i przedstawione są zarówno w cenie netto (bez podatku VAT) oraz w cenie brutto (zawierającej podatek VAT). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość waloryzacji ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych lub podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców lub innych, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Kupującemu oraz w celu ich akceptacji.

§5. ZAMÓWIENIE

 1. 1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:
  1. Poprzez stronę internetową Sklepu: www.stamar.pl/sklep
  2. Poprzez wysłanie zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Sprzedawcy: zakupy@stamar.pl
  3. Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 261 77 -20, -30
  4. Faxowo – wysyłając wypełniony formularza zamówienia na nr 32 261 77 60
 2. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego (rejestracja)
  2. zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
  3. dokonanie wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do „koszyka zamówień”);
  4. wybranie formy płatności oraz dostawy
  5. zatwierdzenie transakcji
 3. Zamówienie złożone w formie mailowej, telefonicznej lub faxowej powinno zawierać następujące dane: Nazwa Firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, dane adresowe (ulica z numerem, kod pocztowy, miejscowość), NIP, telefon, e-mail, telefon dodatkowy, miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, formę dostawy.
 4. Dostępność towarów determinująca termin realizacji zamówienia jest określona przy opisie produktu przy pomocy atrybutów: „w magazynie” oraz „na zamówienie”. W przypadku zamówienia towarów „na zamówienie” termin realizacji zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę. W szczególnych sytuacjach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany atrybutu dostępności towaru i terminu realizacji zamówienia w stosunku do produktów już zamówionych przez Klienta. W takim przypadku sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.
 5. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość częściowej realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.
 6. Produkt uważa się za wydany Kupującemu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jako właściciel. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru podpisem.

§6. METODY PŁATNOŚCI

 1. 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:
  1. przelewem – po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia
  2. za pobraniem
  3. poprzez system płatności on-line (dotpay)

§7. DOSTAWA TOWARU – KOSZTY DOSTAWY

 1. Zamówione produkty, dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Klienta, będący adresem pocztowym na terenie Polski.
 2. Przy zakupie gabarytowym, przekraczającym wymiary standardowej paczki kurierskiej (określonej przez firmę kurierską), dedykowane koszty dostawy będą przedstawione przez Sprzedającego do akceptacji. W takim przypadku wyładunek produktu z pojazdu oraz pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do budynku, usunięcie opakowań itp.) należą do obowiązków Klienta.
 3. Klient ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego produktu w momencie dostawy i w obecności Przewoźnika przed potwierdzeniem odbioru dostawy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji uznaje się, że produkt został dostarczony zgodnie z zamówieniem.
 4. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów i dodaniu ich do Koszyka. Koszt dostawy ustalany jest w zależności od wartości zamówienia netto, wagi i gabarytu zamówionych produktów oraz wybranego sposobu dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy dla produktów znajdujących się w okresowych promocjach. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Klienta w warunkach promocji.

§8. FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY

 1. Fakturowanie sprzedaży odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od 01 czerwca 2019 faktura wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez kupującego podczas rejestracji konta w sklepie internetowym. dołączona jest do towaru wewnątrz przesyłki lub na pudełku wraz listem przewozowym.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest przedpłata, zapłata gotówką (wysyłka towaru za pobraniem) ew. ustalone warunki odroczonej płatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności.

§9. ZWROT/ WYMIANA TOWARU

 1. Produkty chemiczne (w tym odczynniki), wyroby medyczne i produkty biobójcze nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów oraz wyrobów zwracanych z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania, które mogą zostać zwrócone jedynie zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowy tryb postępowania w takim przypadku opisany jest w §10 niniejszego Regulaminu.
 2. Klient może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru innego niż wymienionego w §9 pkt.1 w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:
  • produkt nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania,
  • produkt jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony,
  • produkt nie jest wersją specjalną, pozakatalogową.
 3. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.
 4. Zwracany produkt należy wysłać na adres: STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk, ul. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

§10. Reklamacje wad Produktów

 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.
 2. Sprzedawca może udzielić Klientowi pisemnej gwarancji. Jeżeli z posiadanej przez Klienta dokumentacji / karty gwarancyjnej nie wynika inaczej to obowiązuje okres gwarancyjny podany na etykiecie produktu w pozycji termin ważności z uwzględnieniem ograniczeń opisanych w instrukcji użytkowania (w szczególności dotyczy to terminu ważności od otwarcia opakowania)
 3. Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w towarze sprzedanym. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Klient powiadomił Sprzedawcę pisemnie, w terminie udzielonej gwarancji, o ujawnieniu się wady.
 4. Rozpatrzenie reklamacji względem odczynników (produktów chemicznych) odbywa się w oparciu o analizę próbki kontrolnej danej serii produkcyjnej przechowywanej w wewnętrznym laboratorium kontroli jakości.
 5. W pozostałych przypadkach, dostarczenie uszkodzonego towaru (sprzęt) do naprawy odbywa się zgodnie z zapisem w dokumencie gwarancyjnym lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Klientowi z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Klient, przypadku gdy produkt ma wadę, ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 z późn. zmianami) art. 556 – 576 Rękojmia za wady.
 7. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
  1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo
  2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 8. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, np. obniżenia ceny.
 9. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 31 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach, gdy Sprzedawca zapewni Klientowi na czas trwania procedury reklamacyjnej sprzęt zastępczy o zbliżonych właściwościach, czas usuwania wady może być dłuższy o czym Sprzedający poinformuje Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail stamar@stamar.pl
 11. Koszty poniesione przez Konsumenta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.

§11 Nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. STAMAR podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić STAMAR o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres stamar@stamar.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. STAMAR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

§12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk ul. Perla 5 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 6290008644 .
 2. Klient dokonując rejestracji wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.
 3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: nazwa firmy, dane adresowe, NIP, imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia.
 4. Klient dokonując rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach marketingowych, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień opisanych w art. 16-18 oraz 20–21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Prawo do sprostowania danych; Prawo do usunięcia danych /do bycia zapomnianym/; Prawo do przenoszenia danych; Prawo ograniczenia przetwarzania; Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania) przetwarzanie ww. danych może zostać skrócone lub wstrzymane/ograniczone zgodnie z żądaniem Klienta.