Regulamin sklepu internetowego stamar.pl/sklep oraz analizatoryweterynaryjne.pl/sklep

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym stamar.pl/sklep oraz analizatoryweterynaryjne.pl/sklep prowadzony jest przez firmę STAMAR ul. Perla 5 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 6290008644. Firma STAMAR jest właścicielem sklepu internetowego stamar.pl/sklep oraz analizatoryweterynaryjne.pl/sklep.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego zwany dalej Regulaminem stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową stamar.pl/sklep oraz analizatoryweterynaryjne.pl/sklep i stosowany jest dla zamówień składanych przez sklep internetowy, e-mail lub telefonicznie.
 3. Postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego (Postanowienia Regulaminu Sprzedaży Internetowej) Produktów oraz każdą ich zmianę zamieszcza się na stronie Stamar.pl/regulamin oraz analizatoryweterynaryjne.pl/regulamin.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie w stosunkach między przedsiębiorcami, z wyłączeniem konsumentów – przez co nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827), a niniejszy regulamin pełni rolę ogólnych warunków zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej (Art. 4. 1.)
 5. Niniejszy Regulamin zawiera kompleksową regulację praw i obowiązków Stron, a także zasad sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i żadne inne przepisy, za wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz oddzielnych umów zawartych przez Strony w formie pisemnej, nie mają w tym zakresie swego zastosowania. W szczególności Sprzedającego nie obowiązują jakiekolwiek wzorce umowne przedstawione przez Kupującego, takie jak ogólne warunki zakupu lub ogólne warunki dostaw.
 6. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem stamar.pl/sklep oraz analizatoryweterynaryjne.pl/sklep, umożliwiający Kupującym dokonywanie zakupu Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Sprzedawca – STAMAR ul. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 6290008644 ,
  4. Kupujący – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz jednostki naukowo-badawcze nie prowadzące działalności gospodarczej, zawierające ze Sprzedającym umowę kupna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Inne podmioty nie mogą dokonywać transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  5. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta, f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
  6. Formularz zamówienia– dostępny w Sklepie Internetowym formularz, umożliwiający kupującemu złożenie zamówienia będącego jednocześnie oświadczeniem woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim;
  8. Produkt – oznacza fabrycznie nowe odczynniki chemiczne, testy, przyrządy, materiały i urządzenia oraz wszelki inny sprzęt prezentowany w Sklepie internetowym;
  9. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;
  10. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
  11. Zamówienie- oświadczenie Kupującego złożone Sprzedającemu na udostępnionym przez Sprzedającego Formularzu zmówienia, stanowiące ofertę nabycia określonego Produktu/ Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, aktualną w określonym przez Sprzedającego terminie. Klient w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie”;
  12. Dowód zakupu – faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu;
  13. Newsletter- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres email najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym;
  14. Cena- widniejąca na stronie Sklepu Internetowego cena przypisana do danego Produktu, zawierająca w sobie ewentualnie przyznany Kupującemu indywidualny rabat;
  15. Produkty Niepełnowartościowe – oznaczają odczynniki, testy, przyrządy i urządzenia, oznaczone w ten sposób przez Sprzedającego, z uwagi na to, że nie są rzeczami nowymi lub pełnowartościowymi. Produkty Niepełnowartościowe mogą być przeznaczone do sprzedaży na odrębnych zasadach.
 7. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1.  umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  2. prowadzeniu Newslettera.
 8. Przed utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym.
 9. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 10. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na witrynach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty ich sprzedaży, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 11. Sprzedający może w każdej chwili zaktualizować lub wycofać ze sprzedaży poszczególne Produkty. Tego rodzaju zmiany asortymentowe nie mają jednak zastosowania do przyjętych do realizacji Zamówień chyba, że producent/dostawca danego Produktu wycofa go ze sprzedaży lub wydłuży czas jego dostawy.
 12. Informacje dotyczące produktów zawarte w ich opisach, w tym ich aktualna dostępność, mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią wiążącej specyfikacji. Kupujący powinien zapoznać się z cechami Produktu przed złożeniem zamówienia i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przydatność Produktu do planowanego przez Kupującego użytku.
 13. Sprzedaż Produktów dokonywana jest z zastrzeżeniem ich własności na rzecz Sprzedającego, do daty uiszczenia całości Ceny i pozostałych kosztów ich dostawy.
 14. Warunkiem dokonywania przez Kupującego transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru we wniosku o rejestrację.
 15. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Na każdym etapie realizacji Zamówienia Sprzedający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy, również bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone najpóźniej w terminie 180 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Kupującego. W razie odstąpienia od umowy przez Sprzedającego Kupującemu nie przysługują względem Sprzedającego żadne roszczenia z wyjątkiem roszczenia o zwrot zapłaconej Ceny.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach poprzez założenie Konta.
 2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
 4. Kupujący, chcąc nabyć wybrane Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, jest zobowiązany złożyć na nie Zamówienie.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego (rejestracja);
  2. zapoznanie się i akceptację Regulaminu;
  3. dokonanie wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do „koszyka zamówień”);
  4. wybranie formy płatności oraz dostawy;
  5. zatwierdzenie transakcji.
 6. Dostępność towarów determinująca termin realizacji zamówienia jest określona przy opisie produktu przy pomocy atrybutów: „na stanie” , „na zamówienie”, „brak w magazynie”. W przypadku zamówienia towarów „na zamówienie” termin realizacji zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę. W szczególnych sytuacjach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany atrybutu dostępności towaru i terminu realizacji zamówienia w stosunku do produktów już zamówionych przez Kupującego. W takim przypadku sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji. W przypadku informacji „brak w magazynie” zakup produktu nie jest możliwy.
 7. Sprzedający zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedający powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedający zastrzega sobie możliwość częściowej realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.
 8.  STAMAR może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący: podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr innych kupujących sklepu internetowego; dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez STAMAR za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię STAMAR; będzie opóźniał się w dokonywaniu płatności.
 9. Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody STAMAR.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych w Internecie. 11. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i prezentowane są w wartościach netto oraz brutto (zwiększone o należny podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych lub podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców lub innych, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Kupującemu oraz w celu ich akceptacji.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (faktura VAT).
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność przelewem zwykłym na konto bankowe Sprzedawcy (przedpłata);
  2. płatność internetowa;
  3. płatność za pobraniem;
  4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Kupujący zobowiązany jest wraz z Ceną zapłacić koszty transportu oraz ubezpieczenia (w przypadku Produktów znacznej wartości) zamówionych Produktów, wg ich ryczałtowej wysokości wskazanej na stronach Sklepu Internetowego oraz doliczonych do Zamówienia, uzależnionych od łącznej wartości Zamówienia oraz rodzaju przesyłki.
 8. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez STAMAR faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez STAMAR zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.

§4. DOSTAWA

 1. 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  1. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedającym
  2. dostarczenie Produktów przez firmę kurierską.
 2. Produkty są dostarczane do odbiorcy na koszt i ryzyko Kupującego, w związku z czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie, nie wynikające z jego wyłącznej winy, skutki opóźnienia w dostawie lub za utratę, czy uszkodzenie przesyłki w czasie od wydania jej przewoźnikowi z magazynu Sprzedającego;
 3. Sprzedający wysyła Produkty do wskazanego w Zamówieniu odbiorcy i na wskazany adres dostawy, za pośrednictwem wybranych spedytorów lub przewoźników;
 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby termin realizacji Zamówienia nie przekraczał wskazanej na potwierdzeniu zamówienia liczby dni, poczynając od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedający może dokonać zmiany terminu realizacji Zamówienia w przypadku przejściowego braku dostępności zamówionych Produktów z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
 5. Klient ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego produktu w momencie dostawy i w obecności Przewoźnika przed potwierdzeniem odbioru dostawy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji uznaje się, że produkt został dostarczony zgodnie z zamówieniem.
 6. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów i dodaniu ich do Koszyka. Koszt dostawy ustalany jest w zależności od wartości zamówienia netto, wagi i gabarytu zamówionych produktów oraz wybranego sposobu dostawy.
 7.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 8. Kupujący zobowiązany jest doprowadzić do odbioru zamówionej przesyłki przez osoby legitymujące się upoważnieniem Kupującego do jej odbioru. W przypadku nie odebrania przesyłki, koszty jej zwrotu do Sprzedającego i ewentualnie ponownej wysyłki ponosi Kupujący.
 9. Produkt uważa się za wydany Kupującemu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jako właściciel. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru podpisem na fakturze lub dokumencie WZ w przypadku osobistego odbioru/ dostawy przez firmę STAMAR. W przypadku dostawy przez firmę kurierską potwierdzenie doręczenia przesyłki jest odnotowywane w systemie informatycznym tejże firmy, a przesyłkę uważa się za dostarczoną.

§5. REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Produkty na okres wskazany w opisie danego Produktu lub na podstawie pisemnych uzgodnień pomiędzy stronami. W przypadku gdy opis Produktu nie wskazuje okresu gwarancji, Produkt nie jest objęty gwarancją. Jeżeli z posiadanej przez Klienta dokumentacji / karty gwarancyjnej nie wynika inaczej to obowiązuje okres gwarancyjny podany na etykiecie produktu w pozycji termin ważności z uwzględnieniem ograniczeń opisanych w instrukcji użytkowania (w szczególności dotyczy to terminu ważności od otwarcia opakowania).
 2. Okres gwarancji biegnie od daty wydania Produktu odbiorcy wskazanemu w Zamówieniu i kończy się po czasie określonym indywidualnie dla danego rodzaju Produktu. Będzie to odpowiednio:
  1. etykieta produktu dla odczynników i testów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego , w tym materiałów jednorazowego i wielorazowego użytku sterylne i niesterylne);
  2. inna dokumentacja (np. protokół zdawczo- odbiorczy, protokół szkolenia, karta gwarancyjna) dla analizatorów, wirówek, urządzeń, podzespołów, komputerów, pipet elektronicznych i manualnych oraz innego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 3. Gwarancja obejmuje wady Produktu, nie wynikające z jego niewłaściwego przechowywania, czy użytkowania.
 4. Warunkiem realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jest złożenie przez Kupującego, w terminie 7 dni od wykrycia wady, pisemnej reklamacji wskazującej wadliwy Produkt, datę i nr Zamówienia oraz opisującej ujawnioną wadę, a także dostarczenie Sprzedającemu wadliwego produktu, na koszt Kupującego.
 5. Sprzedający, uznając reklamację za zasadną, może – wg swego uznania – wadliwy Produkt naprawić lub wymienić na nowy. W przypadku, gdyby wymiana Produktu na nowy lub jego naprawa była niemożliwa, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w zakresie tego Produktu/Produktów, za zwrotem Kupującemu zapłaconej ceny.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 7. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikające z wad towaru, a jego odpowiedzialność wynikająca z zawartej umowy sprzedaży zawsze ograniczona jest do wartości wadliwego towaru.
 8. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.
 9. Rozpatrzenie reklamacji względem odczynników (produktów chemicznych) odbywa się w oparciu o analizę próbki kontrolnej danej serii produkcyjnej przechowywanej w wewnętrznym laboratorium kontroli jakości STAMAR.
 10. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłużej niż 31 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach, gdy Sprzedawca zapewni Klientowi na czas trwania procedury reklamacyjnej sprzęt zastępczy o zbliżonych właściwościach, czas usuwania wady może być dłuższy o czym Sprzedający poinformuje Klienta. Na czas naprawy bieg gwarancji jest zawieszony.
 11. Koszty poniesione przez Kupującego związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.
 12. Nieznaczne różnice w wyglądzie, w szczególności wynikające z indywidualnych ustawień komputera i monitora Kupującego, nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 13. Jeżeli reklamowany produkt/towar nie kwalifikuje się do uznania reklamacji za zasadną, ze względu na stwierdzony przez sprzedawcę brak wad, roszczenia reklamacyjne nie przysługują. Stamar zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami diagnostycznymi.
 14.  Produkty niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
 15. Kupujący lub wskazany przez niego odbiorca są zobowiązani zapoznać się ze stanem przesyłki w momencie jej odbioru od przewoźnika.
 16. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przesyłki uszkodzenia jej opakowania, widocznych braków ilościowych lub innych wad, odbiorca zobowiązany jest doprowadzić do potwierdzenia istnienia tych wad lub braków odpowiednim zapisem w protokole odbioru lub w innym dokumencie reklamacyjnym (np. notatce), sporządzonym z udziałem i z podpisem przewoźnika.
 17. Wady przesyłki lub jej braki ilościowe widoczne przy odbiorze, a nie potwierdzone przez przewoźnika, mogą nie być uwzględnione przez Sprzedającego.
 18. W przypadku wysyłek realizowanych przez przewoźnika reklamacje dotyczące ilości nie będę rozpatrywane po upływie 7 dni od dostarczenia przesyłki.
 19. Reklamacje dotyczące jakości produktów, w szczególności odczynników, testów i innych płynów diagnostycznych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych nie będą rozpatrywane po upływie 30 dni od daty dostarczenia produktu.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Produkty chemiczne (w tym odczynniki), wyroby medyczne i produkty biobójcze nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów oraz wyrobów zwracanych z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania, które mogą zostać zwrócone jedynie zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Klient może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru innego niż wymienionego w §7 pkt.1 w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:
  1. produkt nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania,
  2. produkt jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony,
  3. produkt nie jest wersją specjalną, pozakatalogową.
 3. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.
 4. Zwracany produkt należy wysłać na adres:
  STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk,
  ul.Perla 5,
  41-300 Dąbrowa Górnicza.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
 3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce Polityka Prywatności.

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.
 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2022 roku.